Сектор за мултилатералну сарадњу и спољнотрговинску политику

У Сектору за мултилатералну сарадњу и спољнотрговинску политику обављају се послови који се односe на: припрему и координирање процеса приступања Републике Србије СТО, праћење рада и спровођење обавеза које проистичу из чланства у овој организацији; имплементацију споразума из обухвата СТО кроз координацију активности појединих министарстава надлежних за одређене области; израду нотификација СТО по појединим споразумима у сарадњи са поменутим министарствима; координирање и учествовање у свим редовним активностима СТО и у наредним рундама мултилатералних трговинских преговора; припремање и усаглашавање преговарачких ставова које Република Србија заступа у СТО; организовање континуираног упознавања јавности са системом функционисања СТО, обавезама преузетим у току процеса приступања и новим предлозима; сарадњу са универзитетима и академским структурама у области трговинске политике и међународних правила СТО; унапређење и развој економских односа са ЕУ кроз примену Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ, руковођењe и координацију активности у оквиру преговора о приступању ЕУ у области Преговарачког поглавља 30 „Економски односи са иностранством'', сарадњу са ужим преговарачким тимом Владе Србије за преговоре са ЕУ, као и надлежним директоратима Европске комисије; унапређење и развој економских односа са ЕФТА кроз спровођење споразума о слободној трговини са ЕФТА; праћење рада и спровођење обавеза које проистичу из чланства у Споразуму о слободној трговини у региону југоисточне Европе-ЦЕФТА и другим економским организацијама из система УН и регионалним и субрегионалним организацијама, споразумима и иницијативама, као и координацију припреме за закључивање мултилатералних трговинских споразума и њихово извршавање; праћење спровођења Акционог плана о регионалном економском простору на Западном Балкану (ЗБ6); праћење закључивања и реализације одговарајућих споразума са ЕУ, ЕФТА, ЦЕФТА; усклађивање привредних и трговинских прописа са стандардима СТО и ЕУ; праћење рада и активности са OECD и релевантним комитетима, Регионалним саветом за сарадњу (RCC), Инвестиционим комитетом југоисточне Европе-ЦЕИ, Регионалним саветом за сарадњу (RCC) – Инвестиционим комитетом југоисточне Европе (SEE Investment Committee), Централном Европском иницијативом-ЦЕИ и другим споразумима и иницијативама у циљу обавештавања о извршавању oбавеза Републике Србије, утврђивање принципа и стратегије политике и режима спољне трговине; припрему нацрта и предлога закона и подзаконских аката који се односе на спољнотрговинско пословање као и других појединачних и општих аката које доноси Влада; израду нацрта, предлагање и утврђивање процедура за спровођење мера трговинске политике, њихово администрирање; усклађивање законодавног оквира са међународним прописима који регулишу ову област; утврђивање процедура за спровођење режима дозвола као и посебних, сложених облика спољнотрговинског пословања; спровођење поступка испитивања ради утврђивања, увођења и имплементације мера заштите од прекомерног, субвенционисаног увоза и увоза по дампиншким ценама; вођење управних поступака и предузимање других управних радњи; координирање рада међуресорских комисија за имплементацију спољнотрговинских мера; координирање процесом усаглашавања са правилима СТО;  координацију имплементације процедура издавања дозвола и осталих докумената везаних за извоз и увоз робе на нивоу Владе; учешће у међународним и међуресорским радним телима за усаглашавање прописа са нормама међународног законодавства и приступ међународним организацијама; сарадњу и координацију активности са привредним друштвима, органима и организацијамa у циљу унапређења спољнотрговинског пословања; учешће у раду на изради регулативе из надлежности других ресора који се односе на спољнотрговинско пословање; припрему информација за разговоре државних и политичких представника са представницима међународних организација и иницијатива; праћење и анализирање робне размене, индустријске и технолошке сарадње и других облика трговинске сарадње; преговарање и закључивање међународних трговинских уговора и праћење њихове реализације; учешће у припреми и предлагању програма и пројеката из предприступних фондова и других програма ЕУ и осталих облика међународне помоћи; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору, као и други послови из ове области.

 

          У Сектору за мултилатералну сарадњу и спољнотрговинску политику  образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

  1. Група за Светску трговинску организацију;
  2. Група за Европску унију (ЕУ) и Европско удружење слободне трговине (ЕФТА);
  3. Група за сарадњу са ЦЕФТА, међународним економским организацијама ОУН,

и другим мултилатералним и регионалним организацијама и иницијативама;

  1. Група за спољнотрговинску политику

        

 

 

  1. Група за Светску трговинску организацију

     

У Групи за Светску трговинску организацију oбављају се послови који се односе на: припрему и координирање процеса приступања Републике Србије СТО; праћење рада ове међународне трговинске организације и старање о извршењу обавеза  из чланства у СТО; предлагање и спровођење стратегије и политике развоја сарадње са овом међународном организацијом; припрему анализа, информација, предлога ставова и учествовање у преговорима и заседањима одговарајућих тела СТО; припрему материјала о систему и кретању спољне трговине Републике Србије који се достављају СТО (нотификација) по појединим споразумима и у сарадњи са надлежним министарствима; праћење и анализирање правне регулативе ради иницирања промене постојећих и доношења нових прописа и њихове примене у циљу хармонизације са правилима СТО; организовање континуираног упознавања јавности и привреде са системом функционисања СТО, обавезама преузетим у току процеса приступања и са новим предлозима; проучавање студија и података о светским економским кретањима; учешће у раду редовних тела СТО, министарским зеседањима као и на међународним скуповима у области међународне трговине и правила СТО; праћење спровођења техничке помоћи у овој области; сарадњу са универзитетима и академским структурама у области трговинске политике и међународних правила СТО; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи, као и други послови из ове области.

 

  1. Група за Европску унију (ЕУ) и Европско удружење слободне трговине (ЕФТА)

 

У Групи за Европску унију (ЕУ) и Европско удружење слободне трговине (ЕФТА) обављају се послови који се односе на: руковођењe и координацију активности у оквиру Преговарачке групе 30 „Економски односи са иностранством“, вођење преговора о приступању ЕУ у области поглавља 30 и сарадњу са ужим преговарачким тимом Владе Србије за преговоре са ЕУ; учешће и праћење примене Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ из делокруга Сектора; комуникацију са Координационим телом за процес приступања Републике Србије Европској унији и надлежним директоратима Европске комисије; сарадњу са другим органима и организацијама, представницима привреде, Мисијом Републике Србије при ЕУ у Бриселу, припрему прилога за Национални програм за усвајање прописа Европске уније – НПАА и координицију израде прилога за НПАА, припрему прилога за израду Годишњег извештаја Европске комисије о напретку Републике Србије, стручну редактуру превода прописа Европске уније у процесу усклађивања домаћег законодавства са законодавством ЕУ, припрему материјала и учешће у раду Одбора за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању, Пододбора за трговину, индустрију, царине и опорезивање; праћење примене и спровођење Споразума о слободној трговини са ЕФТА; учешће у раду Мешовитог комитета са ЕФТА земљама, праћење привредне и трговинске сарадње са земљама ЕФТА; сарадњу са Секретаријатом ЕФТА у Женеви, припрему информација и извештаја о ефектима закључених међународних споразума; праћење спровођења техничке помоћи у овој области; организовање континуираног упознавања јавности и привреде са процесом прудруживања ЕУ; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи,  као и други послови из ове области.

  

  1. Група за сарадњу са ЦЕФТА, међународним економским организацијама ОУН, и другим мултилатералним и регионалним организацијама и иницијативама

 

           У Групи за сарадњу са ЦЕФТА,  међународним економским организацијама ОУН и другим мултилатералним и регионалним организацијама и иницијативама, обављају се послови који се односе на: праћење сарадње са међународним и регионалним организацијама, споразумима и регионалним иницијативама, и то: Споразум о слободној трговини у региону југоисточне Европе-ЦЕФТА,; Централно Европска иницијатива /ЦЕИ/, Европска економска комисија Уједињених нација /UNECE/, Конференција Уједињених нација о трговини и развоју /UNCTAD/, Организација за економску сарадњу и развој /ОЕCD/,  Регионални савет за сарадњу /RCC/, Иницијатива за сарадњу у југоисточној Европи /SECI/, Организација за црноморску економску сарадњу /BSEC/ и друге регионалне организације и иницијативе; примену споразума ЦЕФТА; праћење рада и активности са OECD и релевантним комитетима, Регионалним саветом за сарадњу /RCC/ - Инвестиционим комитетом југоисточне Европе (SEE Investment Committee) и другим институцијама релевантним за унапређење инвестиционог амбијента; праћење спровођења Акционог плана о регионалном економском простору у оквиру Западног Балкана (ЗБ6); сарадњу са организацијама које окупљају стране улагаче у Републици Србији; организацију и праћење анализе пословног окружења и анализе економских аспеката страних улагања; проучавање студија и података о светским економским кретањима, као и други послови из ове области; припрему информација, платформи за преговоре са наведеним организацијама и закључивање споразума о сарадњи или учешћу у тим организацијама; учествовање у преговорима и на заседањима одговарајућих тела ЦЕФТА и других организација; праћење реализације постигнутих споразума; развој трговинских односа и предлагање мера за њихово побољшање, организовање континуираног упознавања јавности и привреде са активностима у оквиру ЦЕФТА; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи, као и други послови из ове области.

 

  1. Група за спољнотрговинску политику

 

         У Групи за спољнотрговинску политику обављају се послови који се односе на: законодавно - правне послове у вези са припремом и израдом, нацрта закона, материјала и других прописа којима се уређује спољнотрговинска политика, режим спољне трговине, услови промета роба и услуга са иностранством, пословање привредних друштава и других правних лица у циљу примене правила и принципа СТО и регулативe ЕУ; израду нацрта, односно предлога прописа за предлагање и спровођење мера трговинске политике; спровођење Закона о спољнотрговинском пословању и подзаконских аката као и међународних споразума у делу који се односи на издавање дозвола и управљање квотама; припрему одговора, тумачења и мишљења о прописима који су у надлежности Групе; вођење управних поступака и предузимање других управних радњи; координирање рада међуресорских комисија за имплементацију спољнотрговинских мера; координирање процесом усаглашавања са правилима СТО;  координацију утврђивања и спровођења процедура  за  издавање дозвола и других аката који су услов за извоз и увоз робе, на нивоу Владе; учешће у међународним и међуресорским радним телима за усаглашавање прописа са нормама међународног законодавства и приступ међународним организацијама; учешће у преговорима за закључивање споразума о слободној трговини у делу који се односи на мере трговинске политике; сарадњу и координацију активности са привредним друштвима, органима и организацијамa у циљу унапређења спољнотрговинског пословања; учешће у раду на изради регулативе из надлежности других ресора који се односе на спољнотрговинско пословање; рад међуресорског Владиног тела за усаглашавање прописа са правилима и принципима међународне трговине у области система издавања увозних и извозних дозвола и других административних процедура које претходе извозу, увозу, односно транзиту робе; прикупљање и анализу параметара везаних за повећање увоза, промене у нивоу цена, продаје, производње, продуктивности, степена искоришћености капацитета, профита, губитака, запослености у циљу испитивања, предлагања и спровођења односно увођења привремених и дефинитивних антидампиншких мера, компензаторних мера и мера заштите од прекомерног увоза, односно отпочињања и спровођења поступка испитивања као и преиспитивања уведених мера у циљу њихове даље примене или евентуалног укидања; усаглашавање домаћих прописа са међународним споразумима (СТО и ЕУ) којима су регулисане антидампиншке мере, компензаторне мере и мере заштите од прекомерног увоза; координацију и праћење измена и допуна правне регулативе у складу са Националним програмом интеграција, праћење одлука Европског савета и комисија које се односе на појединачне случајеве односно земље и робе; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи, као и други послови из ове области.