Управљање сукобом интереса

ЛИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА

 

У складу са чланом 30а став 2.  Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), одређено је лице за управљање сукобом интереса у Министарству  унутрашње и спољне трговине, чији су контакт подаци: е-mail : upravljanjesukobominteresa@must.gov.rs