Активни пројекти

Назив пројекта: „Даље јачање заштите потрошача у Србији у новим тржишним условима“

Финансира: ЕУ Твининг

Програм: ИПА 2018

Преговарaчко поглавље 28 – Заштита потрошача и заштита здравља

Институција корисник пројекта: Министарство унутрашње и спољне трговине

Сектор: Заштита потрошача

Циљ: унапредити институционалне и административне капацитете релевантних српских актера у области заштите потрошача за приступ јединственом тржишту;

Институција корисница пројеката: Министарство унутрашње и спољне трговине

Партнери: Пројекат се реализује кроз партнерство Министарства привреде Републике Словачке, Европског центра за потрошаче Словачке коју представљају Регионална развојна агенција Сенец-Пезинок, Канцеларије за конкуренцију и заштиту потрошача Пољске и Фондације за међународну правну сарадњу (ИРЗ) из Немачке.

Вредност пројекта: 1.500.000 евра

Период: 09.06.2021- 09.06.2023.

Активности: Пројекат се спроводи кроз подршку институцијама релевантним за заштиту потрошача у Републици Србији у усклађивању законодавства у области заштите потрошача са тренутним законодавним оквиром Европске уније, јачање капацитета за прекограничну сарадњу у спровођењу законодавства у области заштите потрошача, даљем развоју вансудског решавања спорова, унапређењу сарадње удружења потрошача и локалних самоуправа и јачању свести потрошача и трговаца о новим изазовима које носи електронска трговина која је у експанзији.

Пројекат директно доприноси остваривању планова за хармонизацију из Поглавља 28 -Заштита потрошача и заштита здравља. Приоритети развоја заштите потрошача су дефинисани Стратегијом за заштиту потрошача за период 2019-2024. Кроз пројекат спроводиће се и мере које су саставни део Стратегије, попут организације обука и континуираног професионалног усавршавања службеника у владиним институцијама и регулаторним телима која су одговорна за заштиту потрошача.

 

Назив пројекта: Пројекат ИПА III/2021- Подршка интеграцији Србије у јединствено тржиште

Финансира: ЕУ централизовано

Програм: ИПА III/2021

Циљ: Ојачати развој приватног сектора, трговине, истраживања и иновација кроз побољшан интегритет тржишта и створено повољно окружење за тржишне оператере

Партнери: Министарство унутрашње и спољне трговине Републике Србије, Комисија за заштиту конкуренције, Комисија за контролу државне помоћи, Завод за интелектуалну својину, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Министарство здравља, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанску делатност (РАТЕЛ), Министарство правде

Вредност: 8.000.000 евра

Период: 2022-2025

Активности: Пројекат настоји да подржи јачање интегритета тржишта и стварање амбијента привлачног тржишним оператерима. Ово захтева финализацију хармонизације законодавства у областима политике конкуренције, слободног кретања роба и услуга, права интелектуалне својине и заштите потрошача како би се подстакао развој приватног сектора, трговине, истраживања и развоја и иновација. Пројекат ће довести до поједностављења и јачања пословања и побољшања квалитета услуга. Транспозиција Директиве о услугама и стварање јединствене електронске контактне тачке ће поједноставити процедуре, смањити бирократију, повећати транспарентност и уклонити неоправдане или несразмерне захтеве за пружаоце услуга. Спровођење адекватне политике конкуренције и државне помоћи и унапређење система тржишног надзора ојачаће конкуренцију и заштитити потрошаче. Јачањем институционалних капацитета који одређују стратешки правац, као и административних капацитета и система који обезбеђују усклађеност са транспонованим законодавством.

Пројекат садржи 7 компоненти /е-трговина, заштита потрошача, тржишни надзор, успостављање јединствене електронске контактне тачке за услуге, интелектуалну својину, заштиту конкуренције и контролу државне помоћи/.

 

Назив пројекта:  „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Републике Србије ЕУ“

Финансира: GIZ

Институција корисник пројекта: Министарство унутрашње и спољне трговине

 

Програм: Промовисање добре управе у Србији (Promoting Good governance in Serbia)

Програм: „Промовисање добре управе” има за циљ да учини локалну и државну јавну администрацију транспарентнијом и оријентисаном према грађанима и да побољша услове живота грађана пружањем услуга које задовољавају њихове потребе.

Главни политички партнери ПАР2ЕУ су Министарство државне управе и локалне самоуправе (МПАЛСГ) и Министарство з европске интеграције (МЕИ).

Институција корисница пројекта: Министарство унутрашње и спољне трговине

 

Циљ: Оснаживање јавне управе у процесу приступања Републике Србије Европској Унији

Период: октобар 2020 –  септембар 2023.

Подршка преговарачком поглављу 28 Заштита потрошача и здравља

Активности: Припрема и одржавање радионица које обухватају тему непоштене пословне праксе; припрема едукативног материјала

Резултати пројекта су јачање административних капацитета српских органа (Сектор за тржишну инспекцију, Одељење за заштиту потрошача, , Одељење интеграција, итд.), регистроване организације потрошача, Привредна комора Србије, представници правосуђа) у вези непоштене пословне за послове европских праксе, обмањујуће пословне праксе, обмањујућих пропуста, пракси које су безусловно обмањујуће и агресивне пословне праксе. Ово ће бити урађено представљањем искуства државе чланице кроз вођење наменских радионица и припрему едукативних материјала.

Подршка преговарачком поглављу 3 Право пословног настањивања и слобода пружања услуга

Активности

Дубински скриниг усклађивања прописа релевантним прописима ЕУ/поштанске услуге /Израда нове Стратегије развоја поштанских услуга за 2020.-2024. и Правилника о поступку и начину вршења стручног надзора као и у усклађивању поштанских прописа са правном тековином ЕУ. Стручна подршка у усклађивању са Директивом о услугама - утврђивање степена усаглашености и сходно томе ревизија секторског законодавства са Директивом 2006/123 / ЕЦ о услугама на унутрашњем тржишту. Ажурирање Акционог плана за усклађивање законодавства са Директовм о услугама.