Јавни позиви

Конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача у 2023. години

Министарство унутрашње и спољне трговине расписује Конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2023. годину.

Право учешћа на Конкурсу за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2023. годину, као подносилац пријаве предлога програма (у даљем тексту: подносилац пријаве), има удружење које је уписано у Евиденцију удружења и савеза удружења за заштиту потрошача коју води Министарство унутрашње и спољне трговине (у даљем тексту: Министарство), односно које испуњава услове на основу Правилникa о садржини и начину вођења евиденције удружења и савеза удружења за заштиту потрошача и условима за упис („Службени гласник РС“, бр. 9/22), чије је седиште у региону на којем ће се спроводити програм којим конкурише и које нема дуг по основу јавних прихода, на дан подношења пријаве предлога програма.

Предлог програма подноси се само за један регион и то тако да удружење за заштиту потрошача, подносилац пријаве предлога програма, има седиште у региону на којем ће се програм спроводити. Како би се осигурало да програми за који су планирана подстицајна средства покривају читаву територију Републике Србије, од максимално расположивих средстава финансираjу се изабрани програми, и то за:

  1. Регион Војводине;
  2. Регион Шумадије и Западне Србије;
  3. Регион Јужне и Источне Србије;
  4. Регион Београда.

Број предложених програма од стране једног удружења за заштиту потрошача је ограничен на један програм, а максималан износ који може бити одобрен по предлогу програма је 2.300.000,00 динара.

Финансијска средства су обезбеђена у Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“, бр. 138/22) на разделу 32, у оквиру Програма 1506 - Развој трговине и заштите потрошача, Функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активности 0007 - Подршка програмима удружења потрошача и вансудском решавању потрошачких спорова, на Економској класификацији 481 - Дотације невладиним организацијама и износе укупно 20.000.000,00 (словима: двадесетмилиона) динара.

Рок за подношење пријава предлога програма је 25. септембар 2023. године до 15,30 часова.

Јавни позив и Конкурсна документација се преузети са интернет странице Министарства (www.must.gov.rs) и  Портала е-Управе (www.euprava.gov.rs).

 

 

Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2023. години

Министарство унутрашње и спољне трговине, на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-10805/2023-1 од 3. новембра 2023. године о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2023. години позива заинтересоване привредне субјекте да поднесу пријаве на Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у Републици Србији у 2023. години.

Привредни субјекти пријављују своје пројекте искључиво на обрасцу СЗТЗ (који је саставни део конкурсне документације) и могу да конкуришу за доделу субвенција за једну намену.

Субвенције намењене за очување и развој традиционалних заната користе се за следеће намене:

1) за запошљавање лица код привредног субјекта који се бави традиционалним занатима,

или

2)  за промоцију производа и услуга традиционалних заната, кроз организацију радионица и обука едукативног карактера, намењених другим привредним субјектима или заинтересованим лицима.

Образац захтева за коришћење средстава се може преузети са званичне интернет презентације Министарства www.must.gov.rs.

Рок за доставу пријава је 6. децембар 2023. године.

Додатне информације у вези са Конкурсом и конкурсном документацијом могу се добити путем телефона 011/26-42-160, радним даном од 10 до 14 сати.

 

Јавни позив број 1. ради отуђења покретних ствари - возила у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда

Датум објаве: 24. мај 2024. године

Министарство унутрашње и спољне трговине објављује Јавни позив број 1. ради отуђења покретних ствари  - возила у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда.

Предмет отуђења: 4 возила, смештена на паркинг простору Републичке дирекције за робне резерве у Иригу.

Право учешћа у позиву имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове позива за коју се понуда подноси. 

Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног позива.

Понуде се достављају на адресу Министарства унутрашње и спољне трговине, Немањина број 22-26, Београд, препорученом пошиљком или на писарници Управе за заједничке послове републичких органа, на адреси Београд, Немањина 22-26 – за Министарство унутрашње и спољне трговине, радним даном од 8.00 до 14.00 часова, у затвореној коверти на којој је јасно назначено: „ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ – Јавни позив број 1 - ЗА КУПОВИНУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗНИКА.”

 

Јавни позив  преузети са интернет странице Министарства (www.must.gov.rs)

Јавни позив број 2. ради отуђења покретних ствари - возила у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда

Датум објаве: 24. мај 2024. године

Министарство унутрашње и спољне трговине објављује Јавни позив број 2. ради отуђења покретних ствари  - возила у својини Републике Србије прикупљањем писаних понуда.

Предмет отуђења: 9 возила, смештена на паркинг простору Републичке дирекције за робне резерве, на адреси улица Вилине воде бб (код Темпа) – 6 возила и на паркингу Складишта специјалне луке доо Спољностарчевачка број 80 - 3 возила.

Право учешћа у позиву имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове позива за коју се понуда подноси. 

Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног позива.

Понуде се достављају на адресу Министарства унутрашње и спољне трговине, Немањина број 22-26, Београд, препорученом пошиљком или на писарници Управе за заједничке послове републичких органа, на адреси Београд, Немањина 22-26 – за Министарство унутрашње и спољне трговине, радним даном од 8.00 до 14.00 часова, у затвореној коверти на којој је јасно назначено: „ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ – Јавни позив број 2 - ЗА КУПОВИНУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗНИКА.”

 

Јавни позив  преузети са интернет странице Министарства (www.must.gov.rs)