Надлежности министарства

Министарство унутрашње и спољне трговине обавља послове државне управе који се односе на: функционисање тржишта; стратегију и политику развоја трговине; унутрашњу трговину; промет робе и услуга; праћење укупних трговинских токова и предлагање одговарајућих мера; предлагање системских решења и прописа у области посебних дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених производа; иницирање мера прилагођавања прописа и мера економске политике из области царинског и ванцаринског пословања; контролу квалитета индустријско-непрехрамбених производа у производњи и промету и контролу услуга; контролу употребе робних и услужних жигова, знака квалитета и ознаке порекла производа; снабдевеност тржишта и цене; спречавање монополског деловања и нелојалне конкуренције; заштиту потрошача; оснивање и рад робних берзи и берзанских посредника; инспекцијски надзор у области трговине, као и друге послове одређене законом.

Министарство унутрашње и спољне трговине обавља послове државне управе који се односе на: унапређење економских односа са иностранством; предлагање и спровођење мера у области економских односа са иностранством; праћење међународних економских односа и мултилатералне, регионалне и билатералне сарадње са другим државама и организацијама и њихов развој; предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом мешовитих комисија и комитета за билатералну економску сарадњу, слободну трговину и координацију рада органа државне управе у вези с њиховим радом; креирање, спровођење, предлагање и унапређење режима спољнотрговинске политике укључујући мере заштите у спољној трговини; хармонизацију спољнотрговинских прописа са прописима Европске уније и Светске трговинске организације и других мултилатералних институција и организација и њихову имплементацију; промет роба, услуга и права индустријске својине; посебне облике спољнотрговинског пословања; спољну трговину и унапређење система извозно-увозне контроле наоружања, војне опреме и робе двоструке намене (контролисане робе), уз сагласност Министарства одбране; закључивање и праћење примене међународних трговинских уговора и споразума; унапређивање и праћење економске билатералне и регионалне сарадње; праћење сарадње органа Републике Србије с међународним економским организацијама и агенцијама Организације уједињених нација; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.