Извештаји

Tabela o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u skladu sa članom 8.
Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovavnje kod korisnika javnih sredstava

Табела о броју запослених и радно ангажованих лица у складу са чланом 8.
Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовавње код корисника јавних средстава

Извештаји о управљању сукобом интереса у Министарству унутрашње и спољне трговине